تظاهر می‌کنم که ترسیده‌ام تظاهر می‌کنم به بُن‌بَست رسیده‌ام تظاهر می‌کنم که پیر ،  که خسته ، که بی‌حواسپَرت می‌روم که عده‌ای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید
اسفند 96
1 پست
بهمن 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
2 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
6 پست
اسفند 90
2 پست
دی 90
2 پست
آبان 90
8 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
7 پست
مرداد 90
10 پست
تیر 90
12 پست
خرداد 90
10 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
16 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
9 پست
مرداد 89
6 پست
تیر 89
17 پست
خرداد 89
12 پست
اسفند 88
9 پست
بهمن 88
7 پست
دی 88
6 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
9 پست
مهر 88
7 پست
شهریور 88
7 پست
مرداد 88
6 پست
تیر 88
6 پست
خرداد 88
6 پست
اسفند 87
6 پست
بهمن 87
7 پست
دی 87
7 پست
آذر 87
15 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
9 پست
خرداد 87
4 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
4 پست
آبان 86
5 پست
مهر 86
1 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
6 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
اسفند 84
6 پست
بهمن 84
9 پست
دی 84
6 پست
آذر 84
11 پست
آبان 84
6 پست
مهر 84
6 پست
شهریور 84
7 پست
مرداد 84
8 پست
تیر 84
16 پست
خرداد 84
11 پست
اسفند 83
4 پست
بهمن 83
15 پست
دی 83
6 پست
آذر 83
5 پست
آبان 83
7 پست
مهر 83
10 پست
شهریور 83
5 پست
مرداد 83
7 پست
تیر 83
7 پست
خرداد 83
5 پست
اسفند 82
7 پست
بهمن 82
6 پست
دی 82
12 پست
آذر 82
10 پست
آبان 82
9 پست
مهر 82
17 پست
شهریور 82
2 پست