ما را سريست با تو که... گر خلق روزگار

دشمن شوند و سر برود هم بر آن سريم

/ 4 نظر / 6 بازدید
خودم

يکشب غم دل به دل بگفتم به نهفت ، چون صبح دميد ديگری هم ميگفت ، من بودم و دل سر مرا فاش که کرد ، ديگر غم دل به دل نميبايد گفت .

ن.ت.خ

مگه تو بهش گفتی: از خاک بيشتر نه که از خاک کمتريم؟

mali

چقدر اين شعر به دل من نشست....