تمام دار و ندارم همین نداشتن است..

سلام خودِ واقعی ترم.

سمانه دارد زبان می‌خواند که از ایران برود. به من هم گفته بنشینم و زبان بخوانم. هر بار که من را مشغول کشیدن نقاشی یا نوشتن چیزی می‌بیند غر می‌زند که تو اینجا چه غلطی می‌کنی؟ خیلی خلی که با این همه استعداد خودت را از بین می‌بری توی این اداره. بهش می‌گویم خب کجا بروم؟ می‌گوید هر جا.. اینهمه جا. می‌گوید که جای تو اینجا نیست. قبول دارم. بهش اما نمی‌گویم که جای من "هیچ‌جا" نیست. چه توی ایران چه خارجش. چه توی اداره چه بیرونش. جای من هیچ جا، پیش هیچ‌کس، توی دل هیچ‌کس نیست. من مال هیچ جا نبودنم. مال هیچ‌کس را نداشتن. مال هیچ کس نبودن. مال هیچ "چیز" نداشتن حتی.


/ 0 نظر / 48 بازدید