آقا خره؟..

خیلی هم خوب که امشب همه رفته بودند عروسی و من تنها بودم،

و توانستم بدون خجالت هق هق با این قسمت وضعیت سفید گریه کنم...

جا داره از همین تریبون تشکر کنم.

/ 1 نظر / 28 بازدید
زخمی

خیلی وقته گریه نکردم خوش به حالت که اشکت روونه