ماندگیِ ناگزیر

یک وری کنار نرده‌های عرشه جوری دراز کشیده بودم که اگر دنیا در همان حال تمام می‌شد غمی نداشتم هیچ، و هیچ چیزی دیگر نمی‌توانست مرا به این دنیا برگرداند. انگار اقیانوس همه، خون من بود که آرام آرام از تنم بیرون رفته بود و داشت تمام می‌شد؛ بی درد، بی گلایه، بی حسرت. نگاهم روی موج‌های یکنواخت اقیانوس می‌رفت، و در دوردست ابرهای پاره پاره کش می‌آمد.
آدم وقتی نگاهش به موج باشد خیال می‌کند دارد می‌رود. رفتن همیشه خوب است. رفتن هرقدر هم که با مخاطره همزاد باشد بر ماندگی شرف دارد. ماندگیِ ناگزیر از نرفتن یعنی مرگ تدریجی. و هیچ چیزی در زندگی به اندازه‌ی ماندن و از ارزش افتادن تحقیرآمیز نیست.
ناگهان ضربه‌ی لگدی مرا از خیال بیرون کشید. سرم را بلند کردم، دیدم یکی از خدمه‌ی کشتی است که بالاسرم ایستاده و خطاب به نرده‌ها چیزی می‌گوید. حرف‌هاش را نمی‌فهمیدم. پوتین عاج‌دار سیاه به پا داشت، و با آن اندام عضلانی شبیه اسبی بود که تازه از ارابه بازش کرده باشند. گفت: «این کشتی به گِل نشسته. پیاده شو.»

آقای عباس معروفی نوشته بود. می‌دونی؟

/ 2 نظر / 4 بازدید
دادا

بیایید خب حیفه که یه آدم که می تونه از تو سایه در بیاد و خودی نشون بده ،نیاد

زخمی

نه نمی دونم. چه فرقی می کنه. تو هم به خوبی اون می نویسی