...

هرگز از مرگ نهراسيده ام

اگر چه دستانش از ابتذال شکننده تر بود....

هراس من باری همه از مردن در سرزمينی است

 که درآن

مزد گورکن از آزادی آدمی افزون است....

/ 3 نظر / 8 بازدید
منصور

سلام .... امیدوارم همیشه حرف زندگی را از ازت بشنوم... نه مرگ ... شادباشی و پایدار