یادم باشد یک چیزی بگویم بعد تا از یادم نرفته است. تا از یادم نرفته‌ام یعنی.

/ 4 نظر / 34 بازدید
دادا احمد

آن ها که کوتاه تر بود را خواندم آن جا که ملموس تر بودید یعنی.

دادا احمد

یادم رفت بگویم که خیلی خوب بودند یعنی خیلی خوب بودید.

محبوبه

صفحه ی تو کم کم داره خاک می گیره خواهر ...حیفه بیا غبارشو بتکون

زخمی

گفتی یا نگفتی؟ نا داشتی بگو نا داشتم دوست دارم بخونم